Sunday, 6 October 2013

ซื้อขายอะไรได้บ้างในตลาด Forex

ง่ายๆเลยก็คือ เงิน คิดง่ายๆว่าการซื้อขายสกุลเงินเหมือนกับการซื้อขายหุ้นของทั้งประเทศหรือเหมือนกับการที่คุณซื้อขายหุ้นของบริษัทต่างๆ อัตราคู่สกุลเงินจะขึ้นหรือลงนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคต

ถ้าคุณซื้อเงินเยนของญี่ปุ่นก็เหมือนกับว่าคุณได้ซื้อ "หุ้น" ของประเทศญี่ปุ่น คุณได้เดิมพันกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศญี่ปุ่น

การซื้อขายคู่สกุลเงินนั้น เหมือนกับการเปรียบเทียบ สมรรถภาพทางเศรษฐกิจของสองประเทศ

No comments:

Post a Comment